วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อัตราส่วน และ มาตราส่วน 

อัตราส่วน(Ration)  เป็นการเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณ อาจเป็นจำนวนสิ่งของ
ความสูง หรืออื่นๆ ถ้าอัตราส่วน a ต่อ b เขียนแทนด้วย  a : b เรียก a ว่า จำนวนแรก
หรือ จำนวนหนึ่ง  เรียก b ว่าจำนวนหลัง หรือจำนวนที่สอง
                 เช่น        อัตราส่วน 2 ต่อ 3 เขียนแทนด้วย   2 : 3
                               อัตราส่วน 5 ต่อ 6 เขียนแทนด้วย   5 : 6
มาตราส่วน ( SCALE ) หมายถึง อัตราที่ใช้ย่อหรือขยายส่วน
การเขียนแบบโดยทั่วไป ภาพที่เขียนแบบจะมีขนาดที่สัมพันธ์พอเหมาะกับขนาดกระดาษเขียนแบบเสมอ เมื่อมองภาพแล้วเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนสมบูรณ์ ฉะนั้นการเลือกใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดกระดาษเขียนแบบ ผู้เขียนแบบจึงต้องควรคำนึงถึงมาก
มาตราส่วน แบ่งออกเป็น 3 ชนิด
1.  มาตราส่วนย่อ  ( BRIEF SCALE ) เช่น 1 : 10 อ่านว่า  หนึ่งต่อสอบ  หมายถึง ของจริง 10 ส่วน เขียนลงในกระดาษเขียนแบบ 1 ส่วน
2. มาตราส่วนขยาย ( EXTENDED SCALE ) เช่น 10 : 1 อ่านว่า  สิบต่อหนึ่ง  หมายถึง ของจริง 1 ส่วน เขียนลงในกระดาษเขียนแบบ 10 ส่วน
3. มาตราส่วนเท่าของจริง ( FULL SCALE ) เช่น 1 : 1 อ่านว่า  หนึ่งต่อหนึ่ง  หมายถึง ของจริง 1 ส่วน เขียนลงในกระดาษเขียนแบบ 1 ส่วน


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงเพราะๆ